Sat. Oct 24th, 2020

Sr.No. Name of the Teacher Qualification
1. Dr. Kuldeep Kumar [C.V.] M.Sc., Ph.D., NET
2. Dr. Teena Pathak M.Sc., M.Phil., Ph.D
3. Ms. Harpreet Kaur M.Sc.
4. Ms. Jashan Preet Kaur Chahal M.Sc., B.Ed.

 

Shares