Department of Chemistry

 

1 Dr. Rajeev Sharma
2 Dr. Sanjay Kumar
3 Dr. Harjinder Singh
4 Dr. Anupama Parmar
5 Dr. Nidhi Rani Gupta
6 Dr. Sanjeev Kumar
7 Ms. Gaganpreet Kaur
8 Ms. Chitranshi
9 Ms. Vasudha
10 Ms. Priyanka Khanna
11 Ms. Karandeep Kaur
12 Ms. Poonam
13 Ms. Navneet Kaur
14 Ms. Manpreet Kaur