Wed. Oct 28th, 2020

Sr.No. Name of the Teacher Qualification
1. Dr. Rajeev Sharma [C.V.] M.Sc., M.Phil, Ph.d.
2. Dr. Sanjay Kumar [C.V.] M.Sc., NET, Ph.d.
3. Dr. Harjinder Singh [C.V.] M.Sc., NET-JRF, Ph.D.
4. Dr. Anupama Parmar [C.V.] M.Sc., M.Phil, Ph.d.
5. Dr. Nidhi Rani Gupta [C.V.] M.Sc., Ph.d.
6. Dr. Sanjeev Kumar [C.V.] M.Sc., M.Phil, Ph.d.
7. Dr. (Ms.) Gaganpreet Kaur [C.V.] M.Sc., NET, Ph.D
8. Ms. Priyanka Khanna M.Sc., B.Ed.
9. Ms. Karndeep Kaur M.Sc.
10. Ms. Poonam M.Sc., B.Ed.
11. Ms. Navneet Kaur M.Sc.
12. Dr. Neha Sharma M.Sc., M.Phil, Ph.D
13. Ms. Arpana Garg M.Sc., NET, B.Ed.

 

Shares