Department of Computer Science

1 Prof. Vinay Garg
2 Dr. Ajit Kumar
3 Dr. Ganesh K. Sethi
4 Dr. Harmohan Sharma
5 Dr. Sukhdev Singh
6 Dr. Sumeet Kumar
7 Dr. Rohit Sachdeva
8 Prof. (Ms) Poonam Sharma
9 Ms. Sapna Dhiman
10 Ms. Sunita Gupta
11 Ms. Honey
12 Ms. Priyanka Singla
13 Ms. Monika Pathak
14 Mr. Shiva Mehta
15 Ms. Jyoti Rani
16 Mr. Yugesh Sharma