Department of Computer Science

1 Prof. Vinay Garg
2 Dr. Ajit Kumar
3 Dr. Ganesh K. Sethi
4 Dr. Harmohan Sharma
5 Dr. Sukhdev Singh
6 Dr. Sumeet Kumar
7 Dr. Rohit Sachdeva
8 Prof. (Ms) Poonam Sharma
9 Ms. Sapna Dhiman
10 Ms. Sunita Gupta
11 Ms. Honey
12 Ms. Priyanka Singla
13 Ms. Monika Pathak
14 Mr. Shiva Mehta
15 Ms. Heena
16 Ms. Jyoti Rani
17 Mr. Yugesh Sharma