Department of English

1 Prof. (Mrs.) Baljinder Kaur
2 Prof. (Mrs.) Shailendra Kaur
3 Prof.(Ms) Vaneet Kaur
4 Prof.(Ms.)Shikha
5 Prof.(Ms.) Harleen Kaur

6 Prof.(Ms.) Parul
7 Ms.Sukhvir Kaur
8 Ms.Rashminder Bajwa
9 Ms.Hem Lata
10 Ms.Lilltma Valecha